Adatvédelem Egyéb oldalakról érkező pályázatok

Egyéb oldalakról érkező pályázatok

Állásportálokon, szakmai közösségi oldalon keresztül beérkező álláspályázatok kezelésének adatkezelési tájékoztatója

1. Adatkezelés szereplői

1.1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve

ENELIS Informatikai Zrt., ENELIS Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ENELIS)

Adatkezelő székhelye

1138 Budapest, Váci út 182.

Weboldal

www.enelis.hu

Email cím

enelis@enelis.hu

Telefonszám

+36 1 999 1800

Adatvédelmi tisztviselő adatai

Adatvédelmi tisztviselő neve

Adatvédelmi tisztviselő székhelye

Email cím:

ABT Hungária Tanácsadó Kft.

1037 Budapest Montevideo u. 3/A

office@abt.hu

1.2. Egyéb lehetséges adatkezelők

Az ENELIS a megfelelő jelöltek felkutatása érdekében együttműködik egyes esetekben más szolgáltatókkal úgy, mint a Profession.hu Kft.-val, illetve a LinkedIn Ireland Unlimited Company-val. Amikor ezen harmadik személyek segítik az ENELIS toborzási tevékenységét, akkor adatkezelőkként járnak el.

Adatkezelő neve

Profession.hu Kft.

Adatkezelő székhelye

1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. em.

Adatkezelési tevékenység

Álláskeresésre, hirdetésre szolgáló online platform működtetése, jelöltek felkutatása, pályázataik munkáltatók felé való továbbítása.

Email cím

ugyfelszolgalat@profession.hu

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

https://www.profession.hu/gdpr/

Adatkezelő neve

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Adatkezelő székhelye

Legal Dept. Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Ireland

Adatkezelési tevékenység

Szakmai témájú közösségi oldal üzemeltetése, amely lehetőséget teremt álláshirdetések, álláskeresők pályázatainak közvetítésére is.

Email cím

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

1.3. Adatfeldolgozó adatai

Adatfeldolgozó neve

Microsoft Ireland Operations Limited

Adatfeldolgozó székhelye

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Írország

Adatfeldolgozási tevékenység

ENELIS levelezőrendszerének biztosítása, működtetése.

2.Folyamatleírás

Az ENELIS annak érdekében, hogy a nyitott pozícióira a legmegfelelőbb jelölteket megtalálhassa, állásportálokon hirdeti meg nyitott pozícióit, valamint egyes esetekben szakmai közösségi oldalon keres fel lehetséges jelölteket.

Az állásportál (Profession.hu Kft.) esetében az ENELIS akkor kapja meg a jelöltek álláspályázattal kapcsolatos személyes adatait, amikor egy jelölt jelentkezik az adott pozícióra.

A szakmai közösségi oldalon (LinkedIn Ireland Unlimited Company) keresztül történő megkeresés esetén az ENELIS a megkeresésig a lehetséges jelölt kapcsolattartási adatait kezeli, az álláspályázattal kapcsolatos személyes adatok kezelése akkor kezdődik, amikor a jelölt ténylegesen érdeklődik a pozíció iránt, és elküldi a jelentkezését az ENELIS-nek. Amennyiben a jelölt nem érdeklődik az adott pozíció iránt, akkor az ENELIS a kapcsolattartási adatokat sem kezeli tovább.

3. Az adatkezelés körülményei

Az adatkezelés megnevezése

Állásportálon, szakmai közösségi oldalon keresztül megfelelő jelöltek keresése, a nyitott pozíciókra érkezett pályázatok kezelése, állásinterjú lefolytatása.

Az adatkezelés célja

Szükséges pozíció betöltésére megfelelő jelölt felkutatása, kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja

 •  Állásportálon keresztül beérkező pályázatok esetén:

 Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 Azzal, hogy az Ön elküldi adatait tevőlegesen hozzájárul ahhoz, hogy azokat az ENELIS kezelje az adott pozícióra való kiválasztás céljából. Azonban Ön jogosult hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni.

 •  Az ENELIS közösségi oldalon keresztüli megkeresése:

Az ENELIS jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont):

Lehetséges jelöltek körének kiszélesítése, lényeges szakmai háttérrel rendelkező személyek elérése.

 • Közösségi oldalon keresztül beérkező álláspályázat:

Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 Azzal, hogy Ön elküldi adatait, tevőlegesen hozzájárul ahhoz, hogy azokat az ENELIS kezelje az adott pozícióra való kiválasztás céljából. Azonban Ön jogosult hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni.

 • A kiválasztási eljárás lefolytatása:

Az ENELIS jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont):

Lehetséges jelöltek szakmai képességeinek személyesebb megismerése.

A kezelt személyes adatok köre

 • Pályázati anyag érintettjének neve, email címe, lakcíme
 • Pályázati anyag tartalma: önéletrajz, motivációs levél, ajánlás
 • Egyéb információk, amiket az érintett megküld vagy elérhetővé tesz az állásportálon és a szakmai közösségi oldalon keresztül
 • Kiválasztás során interjú adatai (többek között szakmai tapasztalatok részletesebb bemutatása, azok feljegyzése stb.)

Különleges adatok kezelése nem történik.

A kezelt személyes adatok forrása

Állásportál, szakmai közösségi oldalon keresztül az érintett-től.

Az adatkezelés időtartama

Az adott pozíció kiválasztási eljárásának lezárultáig, újabb hozzájárulás megadása esetén további 1 évig

Adattovábbítás címzettje

A személyes adatokat az ENELIS nem közli senkivel.

4. Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba

Az ENELIS az Ön személyes adatait nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. Az Ön személyes adatai az Európai Unó, illetőleg az EGT államok területén kerülnek tárolásra.

Ez alól kivételt képez, amikor az ENELIS levelezőrendszer használata során igénybe veszi a Microsoft szolgáltatásait. Amikor a Microsoft személyes adatokat továbbít harmadik országokba, az adattovábbítás megfelelő garanciákon alapul (GDPR 45-47. cikk). A Microsoft tevékenységéről további információk itt érhetők el: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

A profession.hu adatkezelési tevékenységéről bővebb információk itt érhetők el: https://www.profession.hu/gdpr/

A LinkedIn Ireland adatkezelési tevékenységéről bővebb információk itt érhetők el: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 13-14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei).

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Amennyiben az ENELIS Önre vonatkozó személyes adatot kezel, köteles tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így például az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. AZ ENELIS ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy az ENELIS-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit, továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén az ENELIS az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az ENELIS az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az ENELIS az Ön kérésére tájékoztatást ad.

Helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az ENELIS indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapjául az Ön hozzájárulása szolgál, akkor jogosult hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az ENELIS indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az ENELIS köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték, vagy ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a személyes adatokat az ENELIS-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapjául jogos érdek szolgál, Ön jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az ENELIS bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az ENELIS korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ENELIS ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az ENELIS-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az ENELIS jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az ENELIS Önt előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az ENELIS az Ön személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban biztosítsa az Ön részére vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződéses jogalap alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik.

Jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az ENELIS a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor először nyugodtan forduljon bizalommal az ENELIS-hez a fenti elérhetőségek valamelyikén és az ENELIS mindenképpen megpróbálja orvosolni sérelmét.

Továbbá Ön

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu),
 • illetőleg a bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén.

A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

 

6. Az Ön jogai gyakorlásának keretei

Az ENELIS indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az ENELIS a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha  ENELIS nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Jelen tájékoztató 2024. április 8-ától hatályos.