Adatvédelem Honlappal kapcsolatos adatkezelések

Honlappal kapcsolatos adatkezelések

Honlappal kapcsolatosan kezelt személyes adatok adatkezelési tájékoztatója

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve

ENELIS Informatikai Zrt., ENELIS Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ENELIS)

Adatkezelő székhelye

1138 Budapest, Váci út 182.

Weboldal

www.enelis.hu

Email cím

enelis@enelis.hu

Telefonszám

+36 1 999 1800

2. Az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőjének adatai

Adatvédelmi tisztviselő neve

Adatvédelmi tisztviselő székhelye

Email cím:

ABT Hungária Tanácsadó Kft.

1037 Budapest Montevideo u. 3/A

office@abt.hu

3. Személyes adatok kezelése

 3.1. Ajánlással kapcsolatos személyes adatok

Az adatkezelés megnevezése

Az ENELIS, az előnyeiről saját munkavállalók, illetve ügyfelek véleményeinek gyűjtését és honlapon való közzétételét valósítja meg.

Az adatkezelés célja

Az ENELIS szervezetének, tevékenységének népszerűsítése, ajánlása.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre és azok forrása

Személyes adatok köre:

 • Ajánló neve
 • Ajánlás tartalma
 • Munkavállaló esetén beosztása, fényképe
 • Patikavezető vagy patikai munkavállaló esetén az adott patika neve

Személyes adatok forrása:

 • Közvetlenül az érintettől

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Ön hozzájárulása visszavonásáig, de legkésőbb a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől számított 5 évig őrzi meg az ENELIS.

Adattovábbítás címzettje

A személyes adatokat az Adatkezelő a honlap látogatóin kívül csakis az Adatfeldolgozóval (3 in 1 Hosting) közli, más személyekkel nem.

3.2. Kapcsolattartás során kezelt személyes adatok

Az adatkezelés megnevezése

Kapcsolatfelvételre vonatkozó személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés célja

Annak biztosítása, hogy egy érdeklődő a honlapon keresztül is kapcsolatba tudjon lépni az ENELIS-szel.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre és azok forrása

Személyes adatok köre:

 • Név
 • Email cím
 • Tárgy
 • Telefonszám, amennyiben az érintett meg szeretné adni
 •  Üzenet tartalma

Személyes adatok forrása:

 • Közvetlenül az érintettől

Az adatkezelés időtartama

A megkeresés tartalmának elintézéséig.

 

Adattovábbítás címzettje

A személyes adatokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozóval (3 in 1 Hosting) közli, más személyekkel nem.

3.3. Pályázati anyaggal kapcsolatos személyes adatok

Az adatkezelés megnevezése

A honlap karrier funkciója, elérhetőség megadásával lehetőséget teremt egy esetleges érdeklődőnek, hogy jelentkezzen az ENELIS-hez munkaviszony létesítése érdekében.

Az adatkezelés célja

Szükséges pozíció betöltésére megfelelő jelölt felkutatása.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre és azok forrása

Személyes adatok köre:

 • Pályázati anyag érintettjének neve
 • Pályázati anyag tartalma: önéletrajz
 • Egyéb információk, amiket az érintett megküld

Személyes adatok forrása:

 • Közvetlenül az érintettől

Az adatkezelés időtartama

Az adott pozíció kiválasztási eljárásának lezárultáig, újabb hozzájárulás megadása esetén további 1 évig.

Adattovábbítás címzettje

A személyes adatokat az ENELIS nem közli senkivel.

3.4. Hírlevél és más, direkt marketing üzenetek küldésével kapcsolatos személyes adatok

Az adatkezelés megnevezése

Az ENELIS tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatos hírleveleket, összefoglalókat készít, amelyeket feliratkozóinak, meglévő ügyfeleinek küldi meg.

Az adatkezelés célja

Hiteles tájékoztatás nyújtása az ENELIS tevékenységéről és szolgáltatásairól.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása
A meglévő ügyfelek esetén: az ENELIS jogos érdeke (az ügyfelek bizalmának növelése, ügyfélkapcsolatok erősítése)

A kezelt adatok köre és azok forrása

Személyes adatok köre:

 • Azonosító adatok: név
 • Elérhetőségi adatok: e-mail cím

Személyes adatok forrása:

 • Közvetlenül az érintettől

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Ön hozzájárulása visszavonásáig, de legkésőbb a hozzájárulás megtételétől számított 3 évig őrzi meg az ENELIS.

A meglévő ügyfelek esetében a munkakapcsolat meglétéhez igazodik a megőrzési idő.

Adattovábbítás címzettje

A személyes adatokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozóval (Brevo) közli, más személyekkel nem.

3.5. Sütikkel kapcsolatos személyes adatok

Az adatkezelés megnevezése

A honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlok (angolul: cookie) kerülnek az érintett eszközén elhelyezésre.  A „sütik” segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó műveleteit és személyes beállításait.

Az adatkezelés célja

 • Elengedhetetlen „sütik”: a honlap működésének biztosítása.
 • Statisztikai „sütik”: honlap teljesítményének ellenőrzése, javítása
 • Marketing „sütik”: honlap használatának figyelése

Az adatkezelés jogalapja

 Elengedhetetlen „sütik”: az ENELIS jogos érdeke (A honlap megfelelő működtetése)

 Az összes többi „süti”: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és azok forrása

Személyes adatok köre:

 • A honlap használatával kapcsolatos beállítások
 • A honlap használatával kapcsolatos azonosítók

Személyes adatok forrása:

 • Közvetlenül az érintettől

Adattovábbítás címzettje

A személyes adatokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozóval (3 in 1 Hosting) közli, más személyekkel nem.

A „sütik” és azok működéséről részletesebben a sütikről szóló tájékoztatónkban olvashat.

4. Adatfeldolgozók adatai

ENELIS az Adatfeldolgozókon kívül harmadik felek számára a személyes adatokat nem továbbítja.

Adatfeldolgozó neve

3 in 1 Hosting Bt.

Adatfeldolgozó székhelye

2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.

Weboldal

https://megacp.com/

Email cím

admin@megacp.com

Adatfeldolgozó tevékenysége

Az ENELIS részére domain regisztrációt végzi és tárhelyszolgáltatást nyújt.

Adatfeldolgozó neve

Sendinblue SAS („Brevo”)

Adatfeldolgozó székhelye

Haussmann sugárút 106, 75008 Párizs, Franciaország

Weboldal

https://www.brevo.com/

Email cím

dpo@brevo.com

Adatfeldolgozó tevékenysége

A „Brevo” nevű szolgáltatást biztosítja, amelyet az ENELIS hírlevelek és más, direkt marketing tartalmú üzenetek küldésére használ.

5. Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba

Az ENELIS az Ön személyes adatait nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Mindazonáltal, a „Brevo” nevű szolgáltatás, azaz a hírlevelek és marketingüzenetek küldése során a Sendinblue SAS, mint adatfeldolgozó igénybevétele esetében nem zárható ki harmadik országba való adattovábbítás. Amennyiben ilyenkor történik harmadik országba adattovábbítás, akkor annak konkrét helyétől függően az adattovábbítás az Európai Bizottság által elfogadott megfelelőségi határozat vagy általános adatvédelmi kikötések (GDPR 45-46. cikke) alapján történik, ez biztosítja az Ön személyes adatainak megfelelő biztonságát.

Bővebb információ a Sendinblue SAS adatkezeléseiről ITT érhető el.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei).

Tájékoztatáshoz való jog

 

Amennyiben az ENELIS Önre vonatkozó személyes adatot kezel, köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az ENELIS személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. ENELIS ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

 

Hozzáférési jog

 

Ön jogosult arra, hogy az ENELIS-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat.

Az Ön kérése esetén ENELIS az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért ENELIS az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az ENELIS az Ön kérésére tájékoztatást ad.

Helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az ENELIS indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az ENELIS indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ENELIS pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak.

Többek között az ENELIS köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az ENELIS-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapjául jogos érdek szolgál, Ön jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az ENELIS a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az ENELIS bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az ENELIS korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ENELIS ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az ENELIS-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az ENELIS jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az ENELIS Önt előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az ENELIS az Ön személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban biztosítsa az Ön részére vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik.

Jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az ENELIS a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor először nyugodtan forduljon bizalommal az ENELIS-hez a fenti elérhetőségek valamelyikén és az ENELIS mindenképpen megpróbálja orvosolni sérelmét.

Amennyiben az ENELIS kérelmére sem jár el véleménye szerint jogszerűen, akkor Ön

•panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu),

•illetőleg a bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén.

A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelőstől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

7. Az Ön jogai gyakorlásának keretei

Az ENELIS indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az ENELIS a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha ENELIS nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Jelen tájékoztató 2024. április 8-ától hatályos.